Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING DE ZONNEWIJZER

 ALGEMEEN

De Zonnewijzer, gevestigd Korte Hoogstraat 26, 3011GL Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 87176548 vindt de bescherming van privacy uiterst belangrijk. De Zonnewijzer  wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. De Zonnewijzer vindt het belangrijk dat iedereen controle heeft over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens De Zonnewijzer verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt. De Zonnewijzer nodigt u uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

TOEPASSING

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de sigikidshop.nl en de bezoekers van de fysieke winkel.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. De Zonnewijzer  streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens als De Zonnewijzer uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die De Zonnewijzer verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verzendpagina van onze website en die De Zonnewijzer verkrijgt door uw gebruik van onze website.

De Zonnewijzer treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Zonnewijzer kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Zonnewijzer, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Zonnewijzer verstrekt. De Zonnewijzer kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-voor- en achternaam

-adresgegevens

-telefoonnummer

-e-mailadres

-IP-adres

WAAROM DE ZONNEWIJZER GEGEVENS NODIG HEEFT

De Zonnewijzer verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen, mocht dat noodzakelijk zijn en om uw bestelling toe te kunnen sturen.

HOE LANG DE ZONNEWIJZER GEGEVENS BEWAART

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

DELEN MET DERDEN

De Zonnewijzer verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Zonnewijzer maakt gebruik van dienstenaanbieders, zoals postverwerkers, banken etc.

In enkele gevallen is De Zonnewijzer wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mede te delen aan overheidsinstanties. In het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen kan De Zonnewijzer worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan een overheidsinstantie te overhandigen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Zonnewijzer worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Zonnewijzer gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De Zonnewijzer maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Zonnewijzer te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Zonnewijzer heeft hier geen invloed op. De Zonnewijzer heeft Google geen toestemming gegeven om via De Zonnewijzer verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen, voor zover wettelijk toelaatbaar. U kunt De Zonnewijzer hiertoe telefonisch, per mail, per post, of mondeling in de winkel benaderen. De Zonnewijzer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De zonnewijzer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Zonnewijzer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De Zonnewijzer streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke winkel als in de webwinkel. De Zonnewijzer draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

RECHTEN VAN DE KLANT

U kunt ten allen tijden De Zonnewijzer verzoeken om uw gegevens te wissen. De Zonnewijzer zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na het verzoek, uw gegevens verwijderen. U kunt uw verzoek doen:

 • telefonisch: 010-4135495;
 • Schriftelijk per post
  De Zonnewijzer
  Korte Hoogstraat 26
  3011GL ROTTERDAM;
 • Schriftelijk per mail:
  info@dezonnewijzer.com
 • Mondeling in onze fysieke winkel:
  Korte Hoogstraat 26
  3011GL Rotterdam
  010-4135495

Als u dit nodig acht, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

(autoriteitpersoonsgegevens.nl)

WIJZIGINGEN

De Zonnewijzer behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.